Protokoll från årsmöte i ÅTF 2018-03-07   

Tid: 19.00

Plats: Tältgatan 8

     Årsmötets öppnande.

Gunnar Siréus hälsade medlemmarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 1.     Årsmötets behöriga utlysande.

Enligt stadgarna ska kallelse skickas ut minst en vecka före årsmötet. Stämman konstaterade att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

 1.     Dagordningen fastställdes.

Dagordningen fastställd. Se bilaga 1.

 1.    Val av sekreterare till årsmötet.

Till sekreterare valdes Helena Kernell.

 1.     Val av ordförande till årsmötet.

Till ordförande vid mötet valdes Gunnar Siréus.

 1.     Val av justeringsmän till årsmötet.

Till justeringsmän valdes Andrée Nienkerk och Emil Olsson. De ska tillsammans med ordföranden justera protokollet. Lennart Sjögren valdes till rösträknare.

    Styrelsens verksamhetsberättelse och föreningens årsredovisning (bilaga 2 och 3).

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen föredrogs av Gunnar Siréus. Se verksamhetsberättelsen på www.åtf.se, bilaga 2.

Årsredovisning

Förvaltningsberättelsen föredrogs av kassör Niclas Sjögren.

 • God ekonomi trots vissa inköp under året, exempelvis två tält för uthyrning.
 • 233 hushåll av totalt 330 har betalat medlemsavgift för 2017, vilket är en ökning från föregående år då 194 hushåll betalade. De totala intäkterna från medlemsavgift uppgår till 35 001 kr för 2017.
 • Intäkter från Materialboden har under året varit 5270 kr.
 • De största kostnadsposterna för året var valborg (10 148 kr) och parkest (15 699 kr). Julgransplundringen utgick och ersattes av eldfesten under början av 2018 och finns därmed inte med som en kostnadspost för 2017.
 • Årets arvoden avser 7 ledamöten á 700 kr likt tidigare år.
 • Övriga kostnader avser tryckkostnader för ÅTF-blad, hemsida samt stöd till NIF.
 • Mötet röstade för att nuvarande medlemsavgift på 150 kr ska höjas till 175 kr för att säkerställ kommande aktiviteter och materialinköp till redskapsbod.

Se även föreningens årsredovisning, bilaga 3.

 Revisionsberättelse

Revisor Kristina Lagerstedt Robinson läste upp revisionsberättelsen. Kristina ansåg att årsredovisningen hade upprättats i enlighet med lag och god redovisningssed. Hon rekommenderade styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

 1.   Ansvarsfrihet för styrelsen det gångna verksamhetsåret.

Mötet röstade för styrelsens ansvarsfrihet.

 Val av styrelse för 2017

I samband med årsmötet avgick Margareta Rignell och Marina Sandquist..

Valda ledamöter t o m årsmöte 2017, omvaldes till årsmötet 2018: Helena Kernell, Andrée Nienkerk, Emil Olsson, Gunnar Siréus, Niclas Sjögren, Andres Uribe.

Valberedningen föreslog till nyval, enligt stadgarna med en mandatperiod på 2 år.

Anna Ryvallius, Hemsövägen 12

Linn Svensson, Drottningsholmsvägen 530

 

Styrelsen består då av följande medlemmar 2018-19:

Ordförande Gunnar Siréus, Grimstahamnsvägen 4                                     vald år 2017

Kassör Niclas Sjögren, Hemsövägen 8                                                        vald år 2015

Ledamot Helena Kernell, Ransätersvägen 6                                                vald år 2017

Ledamot Andrée Nienkerk, Wadköpingsvägen 7                                vald år 2017

Ledamot Emil Olsson, Fagerviksvägen 33                                                   vald år 2017

Ledamot Andres Uribe, Ådalsvägen 25                                                        vald år 2017

Suppleant Anna Ryvallius, Hemsövägen 12                                                                                                        vald år 2018

Suppleant Linn Svensson, Drottningsholmsvägen 530                                                                 vald år 2018

   

   Teckningsrätt för kassör och ordförande.

Årsmötet röstade för enskild teckningsrätt för kassör och ordförande.

 1.   Val av valberedning samt revisorer

Till valberedning valdes Marina Sandquist, Wadköpingsvägen 17 och Margareta Rignell, Alstervägen 21.

Nuvarande revisor Kristina Lagerstedt Robinson fortsätter som revisor fram till och med årsmötet 2019.

 1.   Styrelsens förslag på verksamhet för nästa verksamhetsår
 • Grannstöd – säkerställ att vi är anslutna till Grannstöd.
 • Gatuombuden – fortsätta arbeta aktivt med att upprätthålla en aktuell lista över gatuombud
 • Hålla Facebook-sida och ÅTF hemsida levande
 • Trafiksituationen – fortsätta stödja medlemmar som driver frågan i området
 • Styrelsen kommer även att ha som mål att bibehålla de traditionsenliga aktiviteterna såsom tex Valborgsfirande, Parkfest och Eldfest.
 1.   Motioner

Inga motioner inkomna.

 1. Övriga frågor

 Ansvar och förutsättningar föreningens redskapsbod

Tälten hyrs relativs ofta och det kräver en hel del kontroll och sortering vid tillbakalämning. Mötet röstade för att nuvarande arvode till materialansvarig ska höjas från nuvarande 700 kr/ år till 1500 kr/år.

 Arkivering av äldre foton och information (information):

Ordförande delade med sig av kommunikation med stadsarkivet rörande arkivering av äldre material och foton från området. Stadsarkivet har ont om plats och ber oss återkomma om ett år. Förslag framkom om att kontakta Bromma hembygdsförening som eventuellt har förvaringsmöjligheter i Åkeshovs slott. I dagsläget finns äldre foton och annat tryckmaterial hemma hos flertal hushåll i området.

Förslag:

 • Att återinföra en tyst minut på årsmötet för de som gått bort under året bland medlemmarna.
 • Att ta reda på var det finns brandposter och lägga ut denna information på hemsida.
 • Att verka för att ingen parkerar för nära korsningarna.
 • Att undersöka om intresse finns bland medlemmarna att starta en separat trafikgrupp som kan driva trafikfrågor i området.
 1.   Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

 

………………………………………  …………………………………………..

Helena Kernell                                                                               Gunnar Siréus

Sekreterare                                              Ordförande                                                                                                                                                        

 

………………………………………  ………………………………………

      Andrée Nienkerk                                                                           Emil Olsson

      Justeringsman                                         Justeringsman

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.