Historia

Forntid och medeltid

Under bronsåldern började människor slå sig ner i Bromma och från järnåldern är fornminnen rikliga.  Vid torpet Lugnet i Judarnskogen så återfinns ett par stensättningar där den större anses vara från vikingatiden, 800 – 1050  efter nuvarande tideräkning. Den mindre ännu äldre. Under den yngre järnåldern, för ca 1100 år sedan odlades jorden av fast befolkning och hela byar hade uppstått på olika håll i Bromma.

Åkeshov – storgodset från medeltiden

Juristen och riksrådet Åke Axelsson lät uppföra Åkeshovs slott 1635 och arbetet slutfördes av hans måg, amiralen Klas Hansson Bjelkenstjerna. Jordmagnaten Johan Gabriel Stenbock kom i besittning av Åkeshov under 1690-talet. Efter Johan Gabriels död så var kusinen E.E Stenbock ägare. 1720 så såldes gården till friherre Gabriel Stierncrona, som över huvudporten lät sätt upp sitt och hustruns ättvapen. Hustruns namn var Antoinette Amya. Åkeshov var vid denna tid ett praktfullt herresäte. Takmålningar, vackra kakelugnar mm. Trädgården och parken var även den storslagen och mycket större än idag. Stierncorna lät även på egen bekostnad uppföra koret i Bromma gamla kyrka. Den intill 2m höga ryssmuren som löper genom hela Judarnskogen har enligt traditionen uppförts av ryska krigsfångar i början av 1700-talet.

Storgodset blir kolonier och trädgårdsstäder

Med det nya seklet följde nya tider för Åkeshov. Stockholm växte och innerstaden blev för trång. Många längtade efter mer än det som hyresmarknaden kunde erbjuda och nya förstäder växte upp. Stadens organ köpte därför in lantegendomar och iordningställde gator och ledningar allt efter behov. Genom stadens planering av trädgårdsstäderna blev det ordning och stil på bebyggelsen. Åkeshovs gård förvärvades redan år 1904,25 år före småstugebyggandet vid Åkeshov. Köpeskillingen var 400 00sek eller 6,84kr/m2. Åkeshovs mark blev under kristiden till en stor del trädgårdskolonier, dit storstadens folk drog ut för att odla matnyttiga växter och rekreation. Exploatering av Bromma började helt naturligt närmast staden. Under åren 1920-30 växte trädgårdsstäderna upp med fart ut med den i etapper framdragna spårvägen mellan Alléparken och Nockeby. Efter Olovslund och Skarpnäck 1927-1928 blev Åkeshov nästa småstugeområde som byggdes år 1929. Senare har småstugorna fått större villor till granna såväl efter Drottningholmsvägen som i kanten av Judarnskogen.

Småstugebygget vid Åkeshov 1929

Alstersv
Första huset, Alstersvägen 8

Rektor J.S Hedström hade den 20 Juni 1924 väckt en motion i stadsfullmäktige om åtgärder för upplåtande av områden lämpliga för egnahemsbyggande. Hedström ansåg med sin motion att få fram billiga små enfamiljshus på på trädgårdstomter på stadens lantegendomar. Grundgrävningen av tomterna satte igång under maj och den första stugan restes redan den 20 juni 1929 och det var Alstersvägen 8 och familjen Edlund flyttade in.

Alla hjälper till att gräva grund...
Alla hjälper till att gräva grund…
Byggandet avslutat....
Byggandet avslutat…. Bild från Skälnoravägen

Åkeshovs Trädgårdsstadsförening

Redan under schaktnings- och grundläggnings arbetet så insåg nybyggarna betydelsen av en sammanslutning. Vid det som idag är Ryssmursparken så fanns en servering där byggarna samlades för att äta eller ta en paus i byggandet.  Här diskuterades många av de problem och frågor som uppstod under byggandet. Idén om en förening föddes. Några intresserade sammankallade därför byggarna till ett sammanträde vid förrådsbyggnaden som låg i början på Rånövägen. Mötet hölls den 20:e Maj 1929 och Åkeshovs Trädgårdstadsförening var bildad. Årsavgiften bestämdes till 3 kronor… Styrelsens första uppdrag var att ordna bränslefrågan till den kommande hösten och vintern. Kommunikationen till ÅKeshov var under byggtiden begränsad. Nockebybanan slutade vid Höglandstorget och en bussresa till Åkeshov kostade 50öre. Genom förhandling med bussbolaget lyckades föreningen få ner priset till 35öre (25öre med rabattkuponger). Spårvägen fram till Nockeby invigdes senare på hösten 1929. Föreningen var mycket aktiv och krävde både Konsum butik till området genom en skrivelse till Konsumtionsföreningen i Stockholm, denna var på plats den 1:a Oktober 1929. En anhållan om postkontor framfördes också och ett kontor öppnades på Alstersvägen 3 under 1930, varifrån posten delades ut 2 gånger per dag.

Styrelsen anno 1938. Fr.v O Lundberg, S Ekstrand, E Nylén, O Andersson, P Lundkvist
Årsmöte....
Årsmöte….

Gemensamhetsinköp

Föreningen började redan under byggnadsåren att ta in anbud på vissa varor för gemensamma inköp. Det kunde röra sig om stuprännor, soptunnor, stängsel,träd och växter. Det mest betydelsefull inköpte som samordnades var inköp av koks för uppvärmning av husen. Föreningen lyckades att förhandla till sig mycket bra priser från importörerna.

Trädgårdar och trädskötsel

Vid anläggandet av trädgårdarna fick medlemmarna hjälp av en man vid namn Ivar Wing. Han var anställd av staden som konsulent vid koloniträdgårdarna men när tid fanns så spenderade han den i Åkeshov. Han gick omkring bland husen och gav goda råd och anvisningar för hur tomter skulle planeras samt kontrollerade inköpta träd och buskar. Föreningen begärde 1931 av fastighetsnämnden att en trädgårdskonsulent skulle anställas för området och rekommenderade Ivar Wing för denna post. Denna begäran beviljades och Ivar Wing blev trädgårdskonsulent för Åkeshov. Ivar Wing la ner hela sin själ i arbetet och utbildade trädbeskärare som skulle stå de boende till förfogande för beskärning och bekämpning av skadeinsekter. Han höll även föredrag i trädgårdsfrågor. Beskärning och besprutning av fruktträd och bärbuskar bekostades av föreningen och arbetet utfördes av föreningens trädskötare. 1939 fanns det 5 st trädskötare i föreningen som utbildats genom stadens 2-åriga trädskötarekurs. 1937 gjordes en inventering av antalet träd och buskar som sköttes av dem. Detta inkluderade: 2088 träd som årligen besprutade varav 1800 som även årligen beskars 6600 hallonbuskar 1303 vinbärsbuskar 852 krusbärsbuskar Föreningen köpte även in två bisamhällen för att sprida pollinering.

Välordnade trädgårdar
Välordnade trädgårdar

20140806_213918

Föreningens fester

Föreningen höll från och med 1930 utomhusfester varje år vid midsommar och höst. Vid midsommar anordnades åkturer för barnen genom Bromma, till en början i lövade skrindor men senare i bilar. Ett måste för en festplats är en dansbana. Till första midsommar festen 1930 fanns ingen på plats så en provisorisk fick byggas med lånade planklandgångar och denna byggdes upp vid Ryssmursparken. Året efter byggdes en dansbana i en skogsglänta i Judarn men när Judarn utsågs till Naturreservat 1935 så fick denna flyttas till idrottsplatsen

Bilder från Åkeshov med omnejd

Nockebybron i början av seklet.... Foto: Stockholms stadsmuseum
Nockebybron i början av seklet…. Foto: Stockholms stadsmuseum
20140806_220427
Drottningholmsvägen och Nockeby backe ner till Nockebybron Foto: Stockholms stadsmuseum 

Lite gamla reklamutskick…

20140806_214024

20140806_214002