Stadgar

  • Åkeshovs Trädgårdsstadsförenings Stadgar

Nedan följer föreningens stadgar, senast ändrade på årsmötet 2020-03-18.

Tidigare ändringar är fastställda 1965-11-19, 1989-11-22, 1991-03-14 samt 2004-03-04.

$1 ÄNDAMÅL

Föreningens ändamål är att tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen som fastighetsägare i Åkeshov.

$2 MEDLEMSSKAP

Varje person som äger eller för egen räkning förhyr fastighet i Åkeshov har rätt till medlemskap i föreningen. Dock får varje fastighet endast representeras av en person.

$3 STYRELSE

Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse bestående minst av åtta personer, vilka väljes av årsmötet. Målet är att minst fyra ledamöter kvarstår till nästa verksamhetsår.

Ordförande och kassör väljes enskilt. Övriga funktionärer utser styrelsen inom sig själv.

Styrelsen är ansvarig för föreningens egendom.

Styrelsen och föreningens sammanträden skall protokollföras.

$4 UPPGIFT

Styrelsens uppgift är att tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen genom:

att då så är lämpligt, sprida information som angår oss alla

att företräda föreningen vid kontakter med myndigheter och institutioner i intressefrågor av kollektiv natur

att organisera gemensamma aktiviteter för medlemmarna, för att främja gemenskap och även skapa kontakt mellan yngre och äldre i området.

 

$5 MEDLEMS ÅLIGGANDEN

I allas gemensamma intressen ligger att värna om de värden som området har med sin ålder och sin unika miljö.

 

$6 FÖRVALTNING OCH REVISION

Föreningens räkenskaper skall årsvis avslutas den 31 december, och granskas av revisionerna en gång årligen. Revisorerna har att till årsmötet avge berättelse över den ekonomiska verksamheten.

 

$7 ÅRSMÖTE OCH ÖVRIGA MÖTEN

Föreningens årsmöte hålles under mars månad på dag som styrelsen fastställer.

Extra möte hålles när styrelsen så finner lämpligt, eller efter det minst 10 medlemmar för visst angivet ärendes behandling därom gjort skriftligt framställning till styrelsen.

Vid årsmötet företages val av styrelse enligt $3

Därjämte väljes en revisorer och en valberedning bestående av två eller fler personer. Valberedningen ska  företrädesvis bestå av avgående styrelsemedlemmar.

Mandattiden för samtliga val är två år.

Vid årsmötet skall av styrelsen upprättade årsberättelse föredragas, liksom också revisorns berättelse.

Årsmötet fastställer medlemsavgiften för följande verksamhetsår.

 

$8 MEDLEMSAVGIFT

Årsavgiften skall vara inbetald senast 30 April.

 

$9 KALLELSE

Kallelse till föreningsmöte sker på så sätt som styrelsen finner lämpligt, dock minst en vecka före mötet.

 

$10 STADGEÄNDRING

För ändring av föreningens stadgar erfordras att minst 2/3 av de röstande uttalar sig härför, samt att minst 20 medlemmar är närvarande.

 

$11 UPPLÖSNING

Beslut om föreningens upplösning skall fattas vid två på varandra följande föreningsmöten, och fordras för sådant beslut att minst 2/3 av de röstande härom enas. Föreningens eventuella tillgångar tillfaller ett för Åkeshovs allmännyttigt ändamål, varom föreningens sista möte skall beslutas.