Nästa styrelsemöte

Förslag till dagordning för nästa styrelsemöte måndag 2018-12-03 

Plats: Hemma hos Anna Ryvallius, Hemsövägen 12 kl 19.30

  1. Mötets öppnande och mötets behöriga utlysande
  2. Val av ordförande vid mötet
  3. Fastställande av dagordningen
  4. Val av sekreterare vid mötet
  5. Föregående mötes protokoll, AP
  6. Eldfest
  7. Övriga frågor
  8. Nästa möte
  9. Avslutning