Valborg 2019

[pdf-embedder url=”https://xn--tf-xia.roi.se/wp-content/uploads/2019/04/ÅTF_Blad_April_2019.pdf”]

Eldfest 2019

[pdf-embedder url=”https://xn--tf-xia.roi.se/wp-content/uploads/2019/01/Eldfest_2019.pdf”]

SOMMARFEST 2018 den 18/8

PARKFEST 2108

Picknick, aktiviteter, kräftskiva mm
i Ryssmursparken nedanför Skällnoravägen!

Lördagen den 18 Augusti 2018
Mer information kommer!

Styrelsemöte Astrids Kök Ängby, 2018-05-15

Förslag till dagordning för nästa styrelsemöte 2018-05-15 

Plats: Astrids kök Ängby, http://astridskok.se, kl 19.30

 1. Mötets öppnande och mötets behöriga utlysande
 2. Val av ordförande vid mötet
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Val av sekreterare vid mötet
 5. Föregående mötes protokoll, AP
 6. Valborg
 7. Sommarfesten
 8. Övriga frågor
 9. Nästa möte
 10. Avslutning

Valborgsmässoafton

Vi vill härmed hälsa alla i Åkeshovs Trädgårdsstadsförening välkomna till årets Valborgsmässofirande på Ryssmursängen!

KL 19.30 Inleds firandet med att vi sjunger ut den kalla årstiden tillsammans med kören Tonfisskarna.
KL 20.00 Tänds elden.

Ris till brasan kan lämnas:

Lördag 28 april kl 10.00-12.00

Söndag 29 april kl 10.00-12.00

(om det fortfarande finns plats enligt maxmått nedan).

Nockebyhovs IF finns på plats under kvällen och förhöjer firandet ytterligare med försäljning av korv, bullar, godis, läsk, kaffe och annat gott.

Alla är mycket välkomna att hjälpa till och städa dagen efter Valborg. Vi träffas kl 11.00 på ängen och föreningen bjuder alla barn på glass.

Protokoll från årsmöte i ÅTF 2018-03-07   

Tid: 19.00

Plats: Tältgatan 8

     Årsmötets öppnande.

Gunnar Siréus hälsade medlemmarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 1.     Årsmötets behöriga utlysande.

Enligt stadgarna ska kallelse skickas ut minst en vecka före årsmötet. Stämman konstaterade att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

 1.     Dagordningen fastställdes.

Dagordningen fastställd. Se bilaga 1.

 1.    Val av sekreterare till årsmötet.

Till sekreterare valdes Helena Kernell.

 1.     Val av ordförande till årsmötet.

Till ordförande vid mötet valdes Gunnar Siréus.

 1.     Val av justeringsmän till årsmötet.

Till justeringsmän valdes Andrée Nienkerk och Emil Olsson. De ska tillsammans med ordföranden justera protokollet. Lennart Sjögren valdes till rösträknare.

    Styrelsens verksamhetsberättelse och föreningens årsredovisning (bilaga 2 och 3).

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen föredrogs av Gunnar Siréus. Se verksamhetsberättelsen på www.åtf.se, bilaga 2.

Årsredovisning

Förvaltningsberättelsen föredrogs av kassör Niclas Sjögren.

 • God ekonomi trots vissa inköp under året, exempelvis två tält för uthyrning.
 • 233 hushåll av totalt 330 har betalat medlemsavgift för 2017, vilket är en ökning från föregående år då 194 hushåll betalade. De totala intäkterna från medlemsavgift uppgår till 35 001 kr för 2017.
 • Intäkter från Materialboden har under året varit 5270 kr.
 • De största kostnadsposterna för året var valborg (10 148 kr) och parkest (15 699 kr). Julgransplundringen utgick och ersattes av eldfesten under början av 2018 och finns därmed inte med som en kostnadspost för 2017.
 • Årets arvoden avser 7 ledamöten á 700 kr likt tidigare år.
 • Övriga kostnader avser tryckkostnader för ÅTF-blad, hemsida samt stöd till NIF.
 • Mötet röstade för att nuvarande medlemsavgift på 150 kr ska höjas till 175 kr för att säkerställ kommande aktiviteter och materialinköp till redskapsbod.

Se även föreningens årsredovisning, bilaga 3.

 Revisionsberättelse

Revisor Kristina Lagerstedt Robinson läste upp revisionsberättelsen. Kristina ansåg att årsredovisningen hade upprättats i enlighet med lag och god redovisningssed. Hon rekommenderade styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

 1.   Ansvarsfrihet för styrelsen det gångna verksamhetsåret.

Mötet röstade för styrelsens ansvarsfrihet.

 Val av styrelse för 2017

I samband med årsmötet avgick Margareta Rignell och Marina Sandquist..

Valda ledamöter t o m årsmöte 2017, omvaldes till årsmötet 2018: Helena Kernell, Andrée Nienkerk, Emil Olsson, Gunnar Siréus, Niclas Sjögren, Andres Uribe.

Valberedningen föreslog till nyval, enligt stadgarna med en mandatperiod på 2 år.

Anna Ryvallius, Hemsövägen 12

Linn Svensson, Drottningsholmsvägen 530

 

Styrelsen består då av följande medlemmar 2018-19:

Ordförande Gunnar Siréus, Grimstahamnsvägen 4                                     vald år 2017

Kassör Niclas Sjögren, Hemsövägen 8                                                        vald år 2015

Ledamot Helena Kernell, Ransätersvägen 6                                                vald år 2017

Ledamot Andrée Nienkerk, Wadköpingsvägen 7                                vald år 2017

Ledamot Emil Olsson, Fagerviksvägen 33                                                   vald år 2017

Ledamot Andres Uribe, Ådalsvägen 25                                                        vald år 2017

Suppleant Anna Ryvallius, Hemsövägen 12                                                                                                        vald år 2018

Suppleant Linn Svensson, Drottningsholmsvägen 530                                                                 vald år 2018

   

   Teckningsrätt för kassör och ordförande.

Årsmötet röstade för enskild teckningsrätt för kassör och ordförande.

 1.   Val av valberedning samt revisorer

Till valberedning valdes Marina Sandquist, Wadköpingsvägen 17 och Margareta Rignell, Alstervägen 21.

Nuvarande revisor Kristina Lagerstedt Robinson fortsätter som revisor fram till och med årsmötet 2019.

 1.   Styrelsens förslag på verksamhet för nästa verksamhetsår
 • Grannstöd – säkerställ att vi är anslutna till Grannstöd.
 • Gatuombuden – fortsätta arbeta aktivt med att upprätthålla en aktuell lista över gatuombud
 • Hålla Facebook-sida och ÅTF hemsida levande
 • Trafiksituationen – fortsätta stödja medlemmar som driver frågan i området
 • Styrelsen kommer även att ha som mål att bibehålla de traditionsenliga aktiviteterna såsom tex Valborgsfirande, Parkfest och Eldfest.
 1.   Motioner

Inga motioner inkomna.

 1. Övriga frågor

 Ansvar och förutsättningar föreningens redskapsbod

Tälten hyrs relativs ofta och det kräver en hel del kontroll och sortering vid tillbakalämning. Mötet röstade för att nuvarande arvode till materialansvarig ska höjas från nuvarande 700 kr/ år till 1500 kr/år.

 Arkivering av äldre foton och information (information):

Ordförande delade med sig av kommunikation med stadsarkivet rörande arkivering av äldre material och foton från området. Stadsarkivet har ont om plats och ber oss återkomma om ett år. Förslag framkom om att kontakta Bromma hembygdsförening som eventuellt har förvaringsmöjligheter i Åkeshovs slott. I dagsläget finns äldre foton och annat tryckmaterial hemma hos flertal hushåll i området.

Förslag:

 • Att återinföra en tyst minut på årsmötet för de som gått bort under året bland medlemmarna.
 • Att ta reda på var det finns brandposter och lägga ut denna information på hemsida.
 • Att verka för att ingen parkerar för nära korsningarna.
 • Att undersöka om intresse finns bland medlemmarna att starta en separat trafikgrupp som kan driva trafikfrågor i området.
 1.   Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

 

………………………………………  …………………………………………..

Helena Kernell                                                                               Gunnar Siréus

Sekreterare                                              Ordförande                                                                                                                                                        

 

………………………………………  ………………………………………

      Andrée Nienkerk                                                                           Emil Olsson

      Justeringsman                                         Justeringsman

KALLELSE till ÅTF:s årsmöte 2018

Medlemmarna i Åkeshovs Trädgårdsstadsförening kallas till årsmöte onsdagen den 7 mars kl. 19.00 till ca kl. 21.00. Adress: Tältgatan 8, i närheten av Nockeby- hovsskolan.

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning finns tillgängliga på själva årsmötet. Eventuella motioner, förslag, diskussionspunkter skickas in snarast och senast två dagar före mötet till styrelsen på atfstyrelsen@gmail.com.

Alla är hjärtligt välkomna och vi uppmanar så många som möjligt att delta!

Förslag till dagordning

1. Årsmötets öppnande

2. Årsmötets behöriga utlysande

3. Fastställande av dagordningen

4. Val av sekreterare till årsmötet

5. Val av ordförande till årsmötet

6. Val av två justeringsmän, som jämte ordförande justerar årsmötets- protokollet samt val av två rösträknare

7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse

8. Revisionsberättelse

9. Ansvarsfrihet för styrelsen det gångna verksamhetsåret

10. Val av styrelse för 2018

11. Teckningsrätt för kassör och ordförande

12. Val av valberedning samt revisor

13. Styrelsens förslag på verksamhet för nästa verksamhetsår

14. Motioner

15. Övriga frågor

 • Ansvar och förutsättningar föreningens redskapsbod

16. Avslutning

Väl mött!

ÅTF:s styrelse

Gunnar Siréus (ordf.), Niclas Sjögren (kassör), Margareta Rignell, Helena Kernell, Emil Olsson, Andres Uribe, Andrée Nienkerk, Marina Sandquist. Epost: atfstyrelse@gmail.com

Ny aktivitet  – Eldfest i Judarn

Den 28/1 så kommer vi tillsammans med våra grannar i Södra Ängby att arrangera en eldfest i Judarn. Arrangemanget börjar kl.16 med att vi ses vid valborgsängen – därefter så promenerar vi in i Judarn som för kvällen är upplyst av marschaller. Vi sammanstrålar sedan vid en av grillplatserna och grillar marshmallows för att därefter njuta av en eldshow från Lut. Ta gärna en titt på http://www.eldshow.se/om/ och boka in datumet i kalendern. Väl mött den 28:e januari – Hoppas att så många som möjligt vill komma!

16.00

Samling vid valborgsängen och följ sedan med på en stämningsfull vandring längs en upplyst stig av marschaller runt Judarnsjön.

16.30

De båda villaföreningarna bjuder på grillning av marshmallows – kaffe & fika.

17.30

Börjar eldshowen med LUT och pågår cirka 30 minuter.

OBS! Det är en kuperad terräng så tänk på att välja skor och kläder efter terräng och väder. Blir det kallare än – 25 grader så ställer vi in eldfesten.

Nästa styrelsemöte

Förslag till dagordning för nästa styrelsemöte 2018-03-22 

Plats: Emil Olsson, Fagerviksvägen 33, kl 19.30

 1. Mötets öppnande och mötets behöriga utlysande
 2. Val av ordförande vid mötet
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Val av sekreterare vid mötet
 5. Föregående mötes protokoll, AP
 6. Valborg
 7. Sommarfesten
 8. Övriga frågor
 9. Nästa möte
 10. Avslutning

ÅTF-bladet november 2017

 ÅTF-bladet november 2017

Här kommer höstens första ÅTF-blad med lite information om vad som hänt sedan sommarfesten och vad som står på tapeten framöver.

Utöver detta blad kan du läsa mer om vad som sker i ÅTF på Facebook och på vår hemsida enligt nedan.

 ÅTF-bladet

Delas ut tre till fyra gånger per år och innehåller info om föreningens aktiviteter, medlemsavgifter, materialboden mm. Utöver detta är vår ambition att i varje blad ska innehålla lite info om vad som händer i vårt närområde.

 • Facebook

Glöm inte att titta in i vår facebookgrupp. Det är en sluten grupp där vi kan dela med oss av information och skapa kontakt med andra härliga grannar. Ni kan antingen söka på namnet Åkeshovs Trädgårdsförening (ÅTF) om ni läser detta i pappersform eller klicka här om ni läser digitalt.

 • Hemsidan www.åtf.se innehåller historiskt material, bokningskalender för förrådet, äldre protokoll mm. Den är uppdaterad och vi gör uppdateringar lite då och då.

 Kommande arrangemang

Till vintern har vi för avsikt att testa en ny aktivitet. Vår ambition är att tillsammans med Södra Ängby villaförening arrangera en eldfest i Judarn med ett ljusspår och eldartister. Planen är att detta kommer att ske i februari nästa år och att aktivitet ersätter julgransplundringen där vi haft lite svårt att hitta lokaler. Mer information kommer längre fram!

 Säkerheten i området

Styrelsen vill passa på att uppmuntra till att vi som bor i området kör så långsamt som möjligt. Många upplever hastigheten i vårt trångbodda område som för hög,  inte minst med tanke på barnen. Vi vill även passa på att informera er lite om hur häckar och träd ska klippas och beskäras enligt bygglagen. För er som läser detta blad digitalt kan klicka här. Ni andra kan läsa det medföljande bladet.

Redskapsboden

En uppskattad resurs i föreningen som under året fått en ny materialförvaltare, Frans Hermansson på Fagerviksvägen. Underlätta gärna för honom genom att sköta betalningar, hämtningar och lämningar på ett smidigt sätt. Hyra sker genom ett webbokningssystem på vår hemsida. Betalning sker före hämtning av material.

Populärast att hyra är föreningens tält som finns i sex- och nio-metersmodell. Perfekta för trädgårdsfester, kalas eller liknande. För tältuthyrningen ska kunna fortsätta är det dock av stor vikt att du som hyr tält lämnar tillbaka det i det skick du själv önskar finna det.

Byggnadsställningen som har varit i föreningens ägo sedan ett tiotal år håller på att avyttrats då vi inte funnit någon bra försäkringsupplägg för vidare uthyrning. Förhoppningsvis kan vi investera i något annat istället för den. Välkomna med önskemål!

Vidare vill vi också uppmuntra er som har material stående hemma som tillhör föreningen att returnera detta. Bl.a. saknar vi en gallervält som är på vift.

Gatuombud

Ni som vill engagera er i föreningen och exempelvis bli gatuombud är hjärtligt välkomna att höra av er till styrelsen. Just nu saknar vi gatuombud för följande gator: Drottningholmsvägen 501-517 samt Ekebyvägen, Gurlitavägen, Ransätersvägen, Skällnoravägen, Tivedsvägen och Österåsvägen. En förteckning över nuvarande gatuombud hittar ni på hemsidan www.åtf.se eller klicka här om ni läser detta digitalt.

 Middag för våra gatuombud

Förra året genomförde vi en middag för alla gatuombud som blev en uppskattad insats. Syftet med att träffas är att vi ska lära känna varandra men även gå igenom och prata om vad som förväntas. Vi i styrelsen ser ett stort värde i att ses i denna form och kommer att planera in ett nytt tillfälle under våren 2018. NI som gatuombud är en viktig länk tillsammans med styrelsen för att föreningen ska kunna genomföra våra planerade aktiviteter.

 ÅTF – Medlemsavgift

Tack alla som har betalat medlemsavgiften för i år. Medlemsavgiften är en förutsättning för att vi inom föreningen ska kunna fortsätta genomföra traditionsenliga aktiviteter samt ha en liten buffert för slitage och övriga utgifter. I år har vi bland annat lagt en del av intäkterna till att köpa in två nya tält till föreningen. Ni som inte har betalat än uppmanar vi att göra det så fort som möjligt innan året är slut. Du kan betala till BG 5558-9154 eller via Swish 123 371 63 13

 

Så undviker du de dolda brandriskerna

Nedan följer några råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (www.msb.se)

 Var uppmärksam när du lagar mat

 • Detta har du säkert koll på, men en av de vanligaste brandorsakerna är i samband med att vi lagar mat. Var därför extra uppmärksam nästa gång du lagar söndagsstek. Skulle olyckan vara framme ska du försöka att kväva elden. Använd gärna ett grytlock, en brandfilt eller pulversläckare.
 • Sota skorstenen regelbundet
  Bostadsbränder som startar via din eldstad tillhör en av de mest vanliga brandorsakerna. Om du har en skorsten – se till att sota den regelbundet, minst en gång per år. Tänk också på att följa eldningsinstruktionerna för din eldstad.
 • Ladda alltid dina elapparater under uppsikt
  En allt mer vanlig brandorsak i hemmet är överhettning av elapparater, ex. mobiltelefoner, hoverboards och bärbara datorer. Se därför till att alltid ladda dina elapparater under uppsikt och att alltid dra ur laddaren från stickkontakten när du laddat klart.
 • Tvätta när du är hemma och fyll maskinen lagom
  Hur många gånger har man inte startat tvättmaskinen innan man går och lägger sig och hur många gånger har man inte stoppat in för mycket tvätt än vad maskinen klarar av? Detta fungerar kanske 100 gånger, men nästa gång kan tvättmaskinen överhettas och fatta eld. Följ alltid tillverkarens rekommendationer på hur mycket tvätt du får lägga i och var alltid hemma, och vaken, när du tvättar.
 • Låt din el installeras av en auktoriserad elektriker
  Hemmasnickeri blir allt vanligare. Med dagens tillgång på information är det enkelt att hitta instruktionsfilmer på bland annat elinstallationer. Många gånger kan en brand starta via en felinstallerad spotlight i taket. Låt därför alltid en auktoriserad elektriker installera din el.

Förhindra inbrott – några tips

Tänk som tjuven och skydda din egendom!

 

 • Är det lätt att ta sig in i huset? Skalskyddets nivå, t ex lås och larm? Förstärk skalskyddet genom att ha godkända lås på dörrar och fönster runt hela bostaden.  Överväg att installera larm. Ta hjälp av auktoriserade återförsäljare och installatörer.
 • Förvara redskap och verktyg så att de inte kan användas att ta sig in. Stegar bör vara fastlåsta om de förvaras utomhus.
 • Är det möjligt att arbeta utan att bli upptäckt/ertappad? Undvik att ha insynsskyddade områden intill huset.
 • Flyktvägar? Med moderna lås på ytterdörrar kan man låsa så att det inte går att öppna inifrån utan nyckel.
 • Vinstmöjligheter? Förvara helst inte värdesaker synligt från fönstren. Tjuven letar efter kontanter, hemelektronik, smycken och annat som snabbt kan omsättas i kontanter.  Märk din egendom (utrustning finns hos Polisen). Inventera och fotografera dina saker.  Spara på kvitton, tillverkningsnummer, dokumentera gravyr på smycken mm.
 • Gör så att bostaden ser bebodd ut. Använd timer på lampor och radio. Lås brevlådan.
 • Lås alltid ytterdörren. Även om du är hemma.
 • Tänk på hur du delar med dig genom sociala medier, telefonsvarare mm. Berätta inte om när du reser/kommer hem.
 • Samverka med dina grannar. Kanske kan de t ex se till så att soptunnan inte är tom eller att det står en bil på din parkeringsplats.

Om det händer

 • Ring 114 14 för anmälan till Polisen. Under pågående bostadsinbrott ring 112.  Anteckna vad du ser. Polisen ska så långt som möjligt göra en brottsplatsundersökning. Försök att uppge så mycket tillgripet gods som möjligt vid anmälningstillfället.  Brottsofferstöd går att få via polisen. Kontakta försäkringsbolaget.

Källa:  huvudsakligen en broschyr från Polisen i Västra Götaland:

Källa:  huvudsakligen en broschyr från Polisen i Västra Götaland   www.polisen.se

Mer information

Svenska Stöldskyddsföreningen: www.ssf.nu.

Din byggare.se: www.dinbyggare.se/inbrottsskydd-sa-skyddar-du-dig-mot-inbrott/.

Villaägarna:  www.villaagarna.se

Vi i villa: www.viivilla.se/bygg/sakerhet/skydda-ditt-hus-mot-inbrott/

 

Hälsningar ÅTF:s styrelse 

Gunnar Siréus, Niclas Sjögren, André Nienkerk, Helena Kernell, Andrés Uribe, Emil Olsson, Marina Sandquist och Margareta Rignell

Epost: atfstyrelse@gmail.com