Protokoll från årsmöte i ÅTF 2017-03-08

Tid: 19.00

Plats: Trädgårdscafét, Åkeshov

     Årsmötets öppnande.

Linus Carlson hälsade medlemmarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 1.     Årsmötets behöriga utlysande.

Enligt stadgarna ska kallelse skickas ut minst en vecka före årsmötet. Stämman konstaterade att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

 1.     Dagordningen fastställdes.

Dagordningen fastställd. Se bilaga 1.

 1.    Val av sekreterare till årsmötet.

Till sekreterare valdes Marina Sandquist.

 1.     Val av ordförande till årsmötet.

Till ordförande vid mötet valdes Linus Carlson.

6.    Val av justeringsmän till årsmötet.

Till justeringsmän valdes Björn Strömgård och Margareta Rignell. De ska tillsammans med ordföranden justera protokollet. Robert Rignell valdes till rösträknare.

    Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse (bilaga 2 och 3).

Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen föredrogs av Linus Carlson.

 • Styrelsen har hållit fem protokollförda styrelsemöten under året.
 • ÅTF-bladet har kommit ut tre gånger under året
 • Årsmöte hölls i mars 2016.
 • Valborgsmässofirande anordnades av styrelsen med bl.a. traditionell körsång och vårtal.
 • Arbete med trafiksituationen i området har framför allt skett via Margareta Rignells försorg.
 • Skällnoravägen och Öbackavägen ordnade Parkfest i augusti. Det var många besökare och deltagare i lådbilsrace och talangjakt.
 • Loppmarknaden som brukar vara i september uteblev.
 • Julgransplundringen blev även den tyvärr inställd då tidigare lokal inte fanns tillgänglig. Trots stora ansträngningar gick det inte att få tag på alternativ lokal till ett rimligt pris.
 • Facebookgrupp har skapats genom Linn Svensson, gautombud på Drottningsholmsvägen (Facebookgruppen hittas genom att söka på ÅTF Nockebyhov).
 • Styrelsen har arbetat aktivt med att utse gatuombud på alla gator. Som en del i detta arbete anordnades en middag för gatuombuden.
 • Övrig verksamhet 2016 – se verksamhetsberättelsen på åtf.se, bilaga 2.

Förvaltningsberättelsen

Förvaltningsberättelsen föredrogs av Niclas Sjögren.

 • Av totalt 328 hushåll är det 194 som har betalat medlemsavgift för 2016, vilket motsvarar 29 100 kr. Trenden är nedåtgående när det gäller antalet inbetalda medlemsavgifter.Se punkt 15 för medlemmarnas förslag att vända trenden. En förening av vår karaktär förväntas inte gå med vinst och i år var den på 25 kr. Kostnaderna har hållits nere vid firandet av Valborg och Parkfest.
 • Intäkter från Materialboden har under året varit 3 150 kr. Det finns utrymme i föreningens kassa för att tex säkerställa underhåll av befintligt material i boden.
 • Övriga kostnader: Tryck ÅTF blad och arvode styrelsen om 700 kr per styrelsemedlem. Ingen kostnad för Grannstöd 2016.
 • Mötet röstade för att nuvarande medlemsavgift på 150 kr ska kvarstå.

Se i övrigt förvaltningsberättelsen.

 

          Revisionsberättelse

Revisor Kristina Lagerstedt Robinson läste upp revisionsberättelsen. Kristina ansåg att årsredovisningen hade upprättats i enlighet med lag och god redovisningssed. Hon rekommenderade styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

 

 1.          Ansvarsfrihet för styrelsen det gångna verksamhetsåret.

Mötet röstade för styrelsens ansvarsfrihet.

 

 1.   Val av styrelse för 2016

I samband med årsmötet avgick ordförande Linus Carlsson, samt Shanti Ingeström, Frida Guldstrand (passiv), Carolina Mohlin och Björn Strömgård från styrelsen.

Valda ledamöter t o m årsmöte 2016, omvaldes till årsmötet 2017: Niclas Sjögren, Margareta Rignell och Marina Sandquist.

Valberedningen föreslog till nyval, enligt stadgarna med en mandatperiod på 2 år.

Emil Olsson, Fagerviksvägen 33

Helena Kernell, Ransätersvägen 6

Andres Uribe, Ådalsvägen 25                                      

Gunnar Siréus, Grimstahamnsvägen 4

Andrée Nienkerk, Wadköpingsvägen 7

 

Styrelsen består då av följande medlemmar 2017-18, där ordförande, ledamöter och suppleanter kommer att utses vid första styrelsemötet.

Ordförande                                                                                              ännu ej utsedd

Kassör Niclas Sjögren, Hemsövägen 8                                                         vald år 2015

Ledamot Marina Sandquist, Wadköpingsvägen 17                                        vald år 2015

Ledamot Margareta Rignell, Alstervägen 21                                                 vald år 2015

Helena Kernell, Ransätersvägen 6                                                                vald år 2017

Andres Uribe, Ådalsvägen 25                                                                        vald år 2017    

Emil Olsson, Fagerviksvägen 33                                                                   vald år 2017

Gunnar Siréus, Grimstahamnsvägen 4                                                         vald år 2017

Andrée Nienkerk, Wadköpingsvägen 7                                                         vald år 2017

 1.   Teckningsrätt för kassör och ordförande.

Vid dagens möte var ingen ordförande utsedd och därmed gavs enskild teckningsrätt till kassören, längst t o m det första styrelsemötet. Ordförande kommer att utses gemensamt inom den nya styrelsen vid första styrelsemöte.

 1.   Val av valberedning samt revisorer

Till valberedning valdes Linus Carlsson, Kvarnstugvägen och Tine Hartlev, Fagerviksvägen. Ytterligare en medlem till valberedningen är önskvärt.

Till revisor 2017 omvaldes och kvarstår Kristina Lagerstedt Robinson, Rånövägen 31.

 1.   Styrelsens förslag på verksamhet för nästa verksamhetsår
 • Ta fram plan för lokalhyra för framtida aktiviteter då det får konsekvenser på budgeten
 • Grannstöd – säkerställ att vi är anslutna till Grannstöd.
 • Gatuombuden – fortsätta arbeta aktivt med att upprätthålla en aktuell lista över gatuombud
 • Hålla Facebook-sida och ÅTF hemsida levande
 • Trafiksituationen – fortsätta driva frågan med stöd från medlemmar i området
 • Styrelsen kommer även att ha som mål att bibehålla de traditionsenliga aktiviteterna såsom tex Valborgsfirande, Parkfest och Julgrandsplundring.
 1.   Motioner

Motion från (Victoria Hagelin) föregående år gällde möjlighet för de blåa bussarna att kvällstid stanna vid Rånövägen. Återkoppling från styrelsen var att det är svårt att få SL att ändra sina rutter. Frågan tas dock vidare till styrelsen igen att utreda.

 

Förslag för att öka deltagarantalet på Årsmötet:

Styrelsen uppmandes att bjuda in person från Kommunen för att berätta om vad som händer med området/ lekplatser etc, samt tex någon från Polisen som kan informera om inbrott i området.

Kristina Lagerstedt Robinson informerade om att det har gjorts en utvärdering av lekplatser i Västerort och våra lekplatser i området bedöms ej vara i behov av upprustning.

 

 1. Förslag på åtgärder för att förbättra antalet betalande medlemmar:
 • Tydliggör med inbetalningskort på ÅTF bladen var avgiften ska betalas.
 • Mer marknadsföring för föreningen och vad vi bidrar med. Förslag att tex ha en skylt på Valborg med uppmaning att betala avgiften, inkl Swish nummer.
 • Gatuombuden – uppmana ombuden att kontakta nyinflyttad och sprida information och även dela ut ÅTF broschyren.
 • Förslag på att höja hyran vid uthyrning från Materialförrådet

 

 1.   Övriga frågor

Under året genomfördes en gemensam middag för gatuombuden. Under mötet ställde sig de närvarande positiva till att fortsätta med detta under varje/ vartannat år.

 

 Inbrott (information):

En av mötesdeltagarna delade med sig av sina erfareneter i syfte att sprida kunskap om vad vi alla bör tänka på för att förhindra inbrott. Det aktuella inbrottet var mycket professionellt utfört. Tjuvarna hade varit där och rekognoserat och använt en stege som fanns på tomten, men väl gömd. Ta bort stegar och var uppmärksam på folk i området som ni befarar är ute för att rekognosera! Även tips att använda Facebook sida för att sprida information om inbrott. Tips på larm – aktuellt larm, Grannlarm, är sammankopplat med andra hus, utan att larmet går i det utsatta huset. Polisen kom direkt, för en granne ringde och sa att ett inbrott pågick. När larmet gått i det drabbade huset brukar tjuven/tjuvarna snabbt försvinna.

 

Trafiksituationen

Margareta Rignell redogjorde för sina kontakter med Trafikkontoret. Följande önskemål har framförts tidigare till Trafikontoret: Skyltar genomfartstrafik, vägbulor vid Drottningsholmsvägen, Grimstahamnsvägen och Skällnoravägen, samt lagning kantstenar vid bla Fagerviksvägen och belysningen vid övergångsställen. Vidare har önskemål om att förlänga tiden vid grönt ljus framförts.

 

Tolkning av det svar Margareta erhållit tyder på att det inte finns några direktiv för hur trafiksituationen ska hanteras i vårt och liknande områden, utan enbart regler/direktiv för trafikleder o dyl. Nästa steg att vända sig till politikerna i Stadsdelsnämnden, därefter Trafiknämnden.

 

Förslag:

 • Köp in “Lekande barn” skyltar till området och ställ ut på strategiskt utvalda platser.
 • Ställ ut egna blomlådor och får de stå kvar finns det möjlighet att permanenta.
 • Undersök om vårt område kan anses som “Gåfarts-område”
 • Som stöd till den fortsatta dialogen med Stadsdelsnämnden och Trafiknämnde vore det bra med en namninsamling för hur många av medlemmarna som är intresserade av att införa fartdämpande åtgärder.
 • Uppmana våra egna medlemmar att dämpa farten
 • I den fortsatta diskussionen bör vi även påtala att många gator i vårt område saknar trottoar på den ena sidan. Alla gator utom Rånövägen och en kort bit på Alstersvägen är dessutom mycket smala. Bara två bilar kan med viss ansträngning mötas där (bredd 4,8 m).
 • Framhåll att en trygg trafiksituation är mycket viktig med tanke på barnen. Vardag som helgdag ser vi allt fler grannar med barnvagnar. Det bor nog fler barnfamiljer här nu än det någonsin tidigare gjort, möjligen med undantag för nybyggartiden fr o m 1929.

 

Styrelsen, och Margareta, uppmanade deltagarna att höra av sig om de är intresserade av att hjälpa till att driva vidare frågor om fartdämpande aktiviteter i området!

 

Övriga förslag

 • Lokalfrågan vid Årsmöte och dyl – Hyresgästföreningen på Tältvägen har lokal som ev kan vara tillgänglig
 • Materialboden – ta fram plan för underhåll. Tex behöver vi köpa in nya tält
 • Se över prissättningen vid tex Julgrandsplundringen och därigenom få ökad intjäning. Tydliggör taket för vad en aktivitet får kosta.
 • Utred om behov av att höja medlemsavgiften föreligger

 

 1.   Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

 

………………………………………  …………………………………………..

Marina Sandquist                                              Linus Carlson

Sekreterare                                                       Ordförande                                                                                                                                                        

………………………………………  ………………………………………

      Margareta Rignell                                              Björn Strömgård

      Justeringsman                                                   Justeringsman